Nacht van 14 op 15 Sha’ban – Layla-tul Baraa’ah (Shab-e-Bara’at)

 

U kunt de volgende 6 raka’at nafl gebeden verrichten in deze nacht:

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor een gezond lang leven (Umr Daraaz).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor het voorkomen van allerlei problemen (Dafa-e-Balaa).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor het niet afhankelijk zijn van andere behalve Allaah de Verhevene (Magluk Ka Muhtaj Na Hona).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

Du’a Nisf Sha’ban (Arabisch + Transliteratie)

Allaahumma Yaa Zal-manni wa laa yamunnu ‘alayh, yaa Zal-jalaali wal-ikraam, yaa zat-tawli wal-‘in’aam. Laa ilaaha illaaa Anta Zahrullaajiinaa, wa jaarul-mustajiiriina, wa Amaanulkhaa-‘ifiin.

Allaahumma in kunta katabtanii ‘indaka fii ‘ummil-kitaabi shaqiyyan ‘aw mahruuman ‘aw matruudan ‘aw muqattaran ‘alayyna fir-rizqi famhu..

Allaahumma bi-fazlika shaqaawatii wa hirmaanii wa tardii waqtitaara rizqi, wa ‘asbitnii ‘indaka fii ‘ummil-kitaabi sa’iidam-marzuuqammuwaffaqal-lil-khayraati, fa innaka qulta wa quwlukal-haqqu, fii kitaabikal-munzali, ‘alaalisaani Nabiyyikal-Mursali, yamhullaahu maa yashaa-‘u wa yusbitu wa ‘indahuu ‘ummul kitaab ‘Ilaahi bit-tajallyil-‘a-zami, fii laylatinnisfi min shahri sha’baanal-Mukarrami, ‘allatii yufraqu fiihaa kullu ‘amrin hakiiminw-wa yubramu, ‘an takshifa ‘annaa minal-balaaa-‘i wal balwaaa-‘i maa na’lamu wa maa laa na ‘lamu, wa Anta bi-hii ‘a’lam. Innaka Antal-‘a’azzul-Akram. Wa sallalaahu ta’aalaa ‘alaa sayyidinaa Muhammad-dinw-wa ‘alaaa ‘aalihii wa sahbihii wa sallama Wal-Hamdu lillaahi Rabbil-Aalameen.

‘Ied-ul-Fitr gebed

DE HANDELINGEN VAN HET GEZAMENLIJKE ‘IED GEBED

 1. U dient allereerst de intentie te formuleren (Niyyah). De intentie voor het ‘Ied-gebed dient als volgt te worden geformuleerd:

  INTENTIE FORMULERING IN HET NEDERLANDS

  Ik heb de intentie tot het verrichten van het 2 raka’ats gebed, Waajib van ‘Ied-ul-Fitr met 6 extra Takbier’s, ter ere van Allaah de Verhevene, onder leiding van deze imaam, mijn gelaat gewend zijnde naar de Heilige Ka’ba – Allaahu Akbar.

  INTENTIE FORMULERING IN HET URDU

  Niyyat kie main ni do (2) raka’at namaaz waajib ‘Ied-ul-Fitr kie, tjhi (6) takbeeron ki saath, waasti Allaah Ta’aalaa ki, peetjhi ies imaam ki, moenh mera taraf Ka’ba Sharief ki – Allaahu Akbar
  Wanneer u de intentie niet weet te formuleren, dan is het toegestaan de volgende formulering te doen: Ik heb dezelfde intentie (met betrekking tot het ‘Ied-ul-Fitr gebed) als die van de imaam.

 2. Nadat de Imaam “Allaahu Akbar” heeft opgezegd, heft men de handen op tot de oren onder het uitspreken van “Allaahu Akbar” en men plaatst de handpalmen onder de navel, zoals gebruikelijk in de dagelijkse gebeden.
 3. Nu dient men de Thanaa op te zeggen t.w. Sub-haana kal-laahumma wa bihamdika wa tabaara kasmuka wa ta’aalaa jadduka wa laa ilaaha ghayruk.
 4. Hierna zal de imaam drie extra Takbier’s opzeggen.
  Bij de eerste en tweede extra Takbier dient men de handen tot aan de oren op te heffen en vervolgens deze los te laten met de handpalmen gericht aan uw zij.
  Na de oproep van de derde Takbier dienen de handen onder de navel te worden geplaatst zoals gebruikelijk. De imaam zal nu Soerah Faatihah en een willekeurig Soerah of enkele Quraanverzen reciteren en de Raka’at voltooien zoals gebruikelijk.
 5. In de 2e Raka’at nadat de imaam Soerah Faatihah en een willekeurig Soerah of enkele Quraanverzen heeft gereciteerd, zal de imaam drie extra Takbier’s opzeggen.
  Bij de eerste, tweede en derde extra Takbier dient men de handen tot aan de oren op te heffen en vervolgens deze los te laten met de handpalmen gericht aan uw zij.
  Bij de vierde Takbier dient u over te gaan naar de Rukuu’ en het gebed te voltooien zoals u dit gewend bent te doen in groepsverband (Djama’at)
 6. Na het gezamenlijke ‘Ied-gebed, zal de imaam overgaan tot de twee ‘Ied-preken (Khutbah) welke in het Arabisch wordt gehouden. Het is vereist (Waajib) deze aandachtig te beluisteren (ongeacht men de taal machtig is). Let op! De Khutbah is een onderdeel van het gebed.
 7. Na de Khutbah, zal de imaam een gezamenlijke smeekgebed doen en hiermee het ‘Ied-gebed afsluiten.

SUNNAH HANDELINGEN EN ETIQUETTES M.B.T. ‘IED-UL-FITR

 1. Het fatsoeneren van uw kapsel.
 2. Het knippen van de nagels.
 3. Het verrichten van de grote wassing (Ghoesl). (1)
 4. Het reinigen van je gebit middels een Miswaak (een gebitsreinigende twijg soort).
 5. Nieuwe kleding dragen. Heeft men geen nieuwe kleding, dan volstaat schone kleding ook.
 6. Het dragen van parfum (non-alcoholisch).
 7. Een ring dragen. (2)
 8. Het nuttigen van een oneven aantal dadels, alvorens men vertrekt voor het ‘Ied-gebed. Indien er geen dadels voorhanden zijn, dan voldoet een ander zoete lekkernij ook.
 9. Het heeft de voorkeur om te voet naar het vertrek te gaan waar gezamenlijk het ‘Ied-gebed wordt verricht.
 10. Voor het ‘Ied-gebed is het Sunnah dat de route van de terugweg afwijkt van de heenweg. (M.a.w. er dienen twee verschillende routes te worden afgelegd. Eén voor de heenweg en één voor de terugweg).
 11. Onderweg naar de moskee dient men zachtjes en veelvuldig de volgende Kalimah op te zeggen totdat het ‘Ied-gebed aanvangt:
  Allaahu Akbar – Allaahu Akbar – Laa ilaaha illallaahu –
Allaahu Akbar – Allaahu Akbar – Wa lillaahil Hamd
  Vertaling:
  Allaah is groot – Allaah is groot – Er is geen god behalve Allaah – 
Allaah is groot – Allaah is groot – En aan Allaah komt alle lof toe.
 12. Vóór het aanvangen van het ‘Ied-gebed dient men de Sadaqa-e-Fitr te hebben voldaan. Wanneer men de Sadaqa-e-Fitr niet heeft kunnen voldoen, dan onmiddelijk of zo snel mogelijk na het ‘Ied-gebed voldoen. (3)
 13. Blijdschap tonen.
 14. Veelvuldig Sadaqah (liefdadigheid) geven.
 15. Het uitwisselen van felicitaties.
 16. Na het ‘Ied-gebed elkaar de handen schudden (Musaafihah) en elkaar omhelzen (Mu’aaniqah).

 

 1. De intentieformulering voor de grote wassing (Ghoesl) m.b.t. ‘Ied-ul-Fitr luidt alsvolgt:
  Nawaytu an aghtasala min Ghoeslil ‘Ied, imti tsaalal li amril laahi ta’aalaa wa tahaaratan li badani li istibaahatiç çalaati wa raf’il hadats.
  Vertaling: Ik heb de intentie tot het doen van een Ghoesl, overeenkomstig het voorschrift van Allaah de Verhevene, in verband met de ‘Ied. En tot het reinigen van het lichaam als voorbereiding tot het gebed en tot het verwijderen van onreinheid.
 2. Volgens de Hanafi regel- en wetgeving is voor de man alleen een ring van zilver toegestaan. Hierbij mag de hoeveelheid zilver niet meer wegen dan 0,04365 kg (4,365 gram)
 3. HET BELANG VAN SADAQA-E-FITR
  Zijne eminentie (Hazrat) ‘Amroe zoon van Sho’aib (Moge Allaah hem behagen) rapporteert van zijn vader, dat zijn vader rapporteert dat de heilige Profeet (Moge Allaah’s zegeningen en vrede op hem rusten) een persoon de opdracht gaf om in de straten en stegen van Makkah Mukarramah het volgende aan te kondigen: “Sadaqa-e-Fitr is vereist (Waajib)”. (Tirmizie)

Zijne eminentie (Hazrat) ‘Abdullaah zoon van ‘Abbaas (Moge Allaah hen behagen) vertelt dat de heilige Profeet (Moge Allaah’s zegeningen en vrede op hem rusten) de Sadaqa-e-Fitr heeft vastgesteld, zodat het vasten gereinigd wordt van onnodige en schaamteloze uitspraken. Alsook zorgt de Sadaqa-e-Fitr ervoor dat de armen en behoeftigen van voedsel worden voorzien. (Abu Dawuud, Ibn-e-Maajah)

Zijne eminentie (Hazrat) Anas zoon van Malik (Moge Allaah hen behagen) heeft gezegd dat de heilige Profeet (Moge Allaah’s zegeningen en vrede op hem rusten) heeft verteld: “Zolang men de Sadaqa-e-Fitr niet voldoet, zal het vasten tussen de hemel en aarde blijven hangen”.

Lailatul Qadr (De nacht van de beslissing)

Zodra het Maghrib tijd is en de 27ste avond/nacht gaat in, dan dient men het volgende te doen:

 1. 3 x volledig Kalma-e-Tayyab opzeggen ➔ La ilaaha illallaahu Muhammadur Rasuullullaah sallallaahu ta’aalaa ‘alayhi wa sallam.
 2. Ghusl verrichten met de intentie om op deze nacht ‘ibaadat te doen (Als u dit nog niet heeft gedaan).
 3. 7 x Suraah Al Qadr opzeggen.

Er zijn uiteraard heel veel soorten nafl gebeden die u kunt verrichten. Hieronder ziet u enkel de 3 krachtigste nafl gebeden.

4 rakaat nafl ➔In elke rakaat na Suurah Al Faatiha

 1. 1 x Suurah Al Qadr (Inna anzalna..)
 2. 27 x Suurah Al Ichlaas (Qul huwallaah..)
 3. Na salaam du’a (smeekgebed) doen, zie “Speciale Smeekgebed” onderin.

Degene die dit leest wordt gevrijwaard van al zijn zonden alsof hij die dag is geboren (alle zonden worden vergeven) en Allaah Rabboel ‘Aalemien schenkt voor hem/haar 1000 paleizen in het paradijs!

2 rakaat nafl ➔ In elke rakaat na Suurah Al Faatiha

 1. 1 x Suurah Al Qadr (Inna anzalna..)
 2. 3 x Suurah Al Ichlaas (Qul huwallaah..)
 3. Na salaam du’a (smeekgebed) doen, zie “Speciale Smeekgebed” onderin de pagina.

Degene die dit leest krijgt de zegen (sawaab) van shab-e-qadr en Allaah Rabboel ‘Aalemien zal al het vasten wat men gedurende de maand Ramadan heeft gehouden accepteren (qabool) en krijgt daarnaast de zegen (sawaab) van Hz. Idries, Hz, Sho’aib, Hz. Ayyub, Hz. Yunus, Hz. Davud en Hz. Nuh ‘Alayhimus Salaam + Allah schenkt diegene 1 hele stad in het paradijs zo groot van oost naar west!

4 rakaat nafl ➔ In elke rakaat na Suurah Al Faatiha

 1. 3 x Suurah Al Qadr (Inna anzalna..)
 2. 50 x Suurah Al Ichlaas (Qul huwallaah) en na salaam gaan naar sajdah en 1 x het volgende opzeggen: Subhaanallaahi wal hamdulillaahi wa laa ilaaha illal laahu wallaahu akbar.
 3. Na salaam du’a (smeekgebed) doen, zie “Speciale Smeekgebed” hieronder.

Degene die dit leest, zijn of haar gebeden worden verhoord door Allaah de Verhevene. Allaah zal hem daarnaast ontelbaar veel gunsten geven en al zijn zondes worden vergeven!

SPECIALE SMEEKGEBED

(*) Dua voor vergiffenis op de nacht van Lailatul Qadr:
(gedurende de nacht veelvuldig opzeggen en als het kan smekend en/of huilend)

Allaahumma innaka ‘afuwwun kariimun tuhibbul ‘afwa faa’fu ‘annii yaa ghafuuru yaa ghafuuru yaa ghafuur.

(O Allaah, U bent de Meest Vergevingsgezinde, Edelmoedige en U houdt van vergeving, O Allaah vergeef mij)

Voor de rest je tijd vullen met het veelvuldig opzeggen van de 2e kalma (Shahaadah), Daruud Sharief, Astaghfaar, Zikr (Paas-e-Anfaas en/of Muraaqabah) etc. Zolang je maar Allaah de Verhevene blijft gedenken.
Wanneer men gedurende de avond/nacht vermoeid raakt, verander dan desnoods van aanbiddingsvorm. Bijvoorbeeld wanneer men merkt dat men begint te sluimeren tijdens het reciteren van de Qoraan, ga dan over op bijv. nafl gebeden.

In de Hadith wordt vermeld dat wanneer men Allaah’s tevredenheid (Ridaa) wenst, hij/zij veelvuldig gedurende de heilige maand Ramadaan de Kalma-e-Shahaadah en Astaghfaar dient op te zeggen.

Wanneer het Fajr gebed nadert (dus een uur tot halfuur voor Fajr), dan naar sajdah gaan en smeken om vergiffenis, verhoring van al je gebeden, succes in het leven hier en het hiernamaals, bescherming van je geloof (imaan) en opdat het nog sterker mag worden en uiteraard smeken om volgend jaar de Lailatul Qadr wederom te ervaren.

Voor personen met kinderen: Vergeet nooit je kinderen te betrekken bij al je gebeden (du’a), opdat zij een sterker imaan mogen hebben, succesvol mogen zijn, hun verdere leven volgens de sunnah van de Heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem) zijn, de genade en gunst van Allaah de Verhevene mag hebben kennis te verwerven dat leidt tot godvruchtig bestaan.

Het gaat absoluut niet om de kwantiteit (hoeveelheid) van je nafl gebeden, dua’s, daruud, tasbieh’s etc. maar om de kwaliteit. De focus moet liggen bij de gedachtenis aan Allaah de Verhevene. Grote mystici hebben geschreven dat wanneer men twee personen zou vergelijken waarbij de ene persoon gedurende de hele nacht bijvoorbeeld tientallen raka’ats nafl gebeden verricht, honderden danwel duizenden keren de kalma, daruud of astaghfaar opzegt maar niet gefocust is en de andere persoon die slechts 2 raka’at nafl verricht maar heel erg verdiept is in de gedachtenis aan Allaah de Verhevene en daarbij de hele nacht doorbrengt, dat de aanbidding van de tweede persoon veel effectiever en zegenrijker is dan de eerste persoon.

In een Hadith is vermeld dat wanneer een dienaar van Allaah de Verhevene zo druk is in de gedachtenis aan Allaah de verhevene in de vorm van Qoraan recitatie, het opzeggen van de Daruud of het doen van Zikr, en daarmee de hele nacht doorbrengt en de tijd niet heeft kunnen krijgen zijn smeekbedes (du’a) te doen voor zichzelf, dan zal Allaah de Verheven die persoon vele malen meer schenken dan wat hij zou willen smeken.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Where we are

Contact

Voor alle informatieverzoeken, aanmeldingen en opmerkingen kunt u ons als volgt bereiken.
© 2018 Stichting Nederlandse Moslim Associatie - Alle Rechten Voorbehouden. | KvK: 51484471 | IBAN: NL27 ABNA 0535 5209 72