Nacht van 14 op 15 Sha’ban – Layla-tul Baraa’ah (Shab-e-Bara’at)

 

U kunt de volgende 6 raka’at nafl gebeden verrichten in deze nacht:

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor een gezond lang leven (Umr Daraaz).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor het voorkomen van allerlei problemen (Dafa-e-Balaa).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor het niet afhankelijk zijn van andere behalve Allaah de Verhevene (Magluk Ka Muhtaj Na Hona).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

Du’a Nisf Sha’ban (Arabisch + Transliteratie)

Allaahumma Yaa Zal-manni wa laa yamunnu ‘alayh, yaa Zal-jalaali wal-ikraam, yaa zat-tawli wal-‘in’aam. Laa ilaaha illaaa Anta Zahrullaajiinaa, wa jaarul-mustajiiriina, wa Amaanulkhaa-‘ifiin.

Allaahumma in kunta katabtanii ‘indaka fii ‘ummil-kitaabi shaqiyyan ‘aw mahruuman ‘aw matruudan ‘aw muqattaran ‘alayyna fir-rizqi famhu..

Allaahumma bi-fazlika shaqaawatii wa hirmaanii wa tardii waqtitaara rizqi, wa ‘asbitnii ‘indaka fii ‘ummil-kitaabi sa’iidam-marzuuqammuwaffaqal-lil-khayraati, fa innaka qulta wa quwlukal-haqqu, fii kitaabikal-munzali, ‘alaalisaani Nabiyyikal-Mursali, yamhullaahu maa yashaa-‘u wa yusbitu wa ‘indahuu ‘ummul kitaab ‘Ilaahi bit-tajallyil-‘a-zami, fii laylatinnisfi min shahri sha’baanal-Mukarrami, ‘allatii yufraqu fiihaa kullu ‘amrin hakiiminw-wa yubramu, ‘an takshifa ‘annaa minal-balaaa-‘i wal balwaaa-‘i maa na’lamu wa maa laa na ‘lamu, wa Anta bi-hii ‘a’lam. Innaka Antal-‘a’azzul-Akram. Wa sallalaahu ta’aalaa ‘alaa sayyidinaa Muhammad-dinw-wa ‘alaaa ‘aalihii wa sahbihii wa sallama Wal-Hamdu lillaahi Rabbil-Aalameen.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Where we are

Contact

Voor alle informatieverzoeken, aanmeldingen en opmerkingen kunt u ons als volgt bereiken.
© 2018 Stichting Nederlandse Moslim Associatie - Alle Rechten Voorbehouden. | KvK: 51484471 | IBAN: NL27 ABNA 0535 5209 72